OBOZY SZKOLENIOWE DLA UCZNIÓW
KLAS MUNDUROWYCH SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH.

PRZYGOTOWUJEMY UCZNIÓW DO DZIAŁANIA
W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH
PROOBRONNYCH

KAŻDY OBYWATEL JEST ZOBOWIĄZANY DO TEGO, BY SŁUŻYĆ
OJCZYŹNIE I W RAZIE POTRZEBY BRONIĆ JEJ GRANIC I OBYWATELI.


Program nauczania oparty jest na podstawie programowej MEN oraz innych aktach prawnych związanych z edukacją obronną, sportową w szkole i dodatkowo rozszerzony o postanowienia zawarte w uregulowaniach ustawowych dotyczących powinności obronnych obywateli. Realizujemy Programy społecznie pożyteczne i promujemy zachowania prospołeczne. Uczniowie otrzymują Dyplomy i Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz nabycie umiejętności przydatnych w służbie - wspierające ich w procesie rekrutacji do tych służb. Szkolenia prowadzone są według zaleceń ministra właściwego do spraw edukacji narodowej oraz wytycznych Kuratoriów oświaty w sprawie innowacji pedagogicznych dla bezpieczeństwa. Celem naszych szkoleń jest wsparcie systemu obronnego państwa i wsparcie systemu zarządzenia kryzysowego przez uczniów klas mundurowych oraz kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży. Poprzez wykorzystanie naszej wiedzy i doświadczenia wskażemy drogę do zdobycia zawodu w służbach mundurowych oraz rozwijania swoich zamiłowań militarnych.

licznik :